Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

INTERBANK FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURY ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

§ 1

Niniejsze procedury, zwane dalej Procedurami, określają zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Interbank Financial Services Sp. z o.o. naruszeń prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz obowiązujących w Interbank Financial Services Sp. z o.o. procedur i standardów etycznych. Niniejsze Procedury udostępniane są na stronie Internetowej Interbank Financial Services Sp. z o.o.: http://www.ifsbrokers.pl, zakładka/podstrona: procedury zgłaszania naruszeń (http://www.ifsbrokers.pl/procedura-zglaszania/).

 

§ 2

 1. Każda osoba, w szczególności pracownik Interbank Financial Services z o.o., która zetknęła się lub pozyskała informacje o naruszeniach prawa lub o naruszeniach obowiązujących w Interbank Financial Services Sp. z o.o. procedur i standardów etycznych, ma możliwość anonimowego przekazania Prezesowi Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. zgłoszenia o takich naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie Internetowej Interbank Financial Services Sp. z o.o.: http://www.ifsbrokers.pl/proceduray-zglaszania naruszen/zgloszenie-prezesowi/
 2. Każda osoba, w szczególności pracownik Interbank Financial Services z o.o., która zetknęła się lub pozyskała informacje o naruszeniach prawa lub o naruszeniach obowiązujących w Interbank Financial Services Sp. z o.o. procedur i standardów etycznych przez członków Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o., ma możliwość anonimowego przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Interbank Financial Services Sp. z o.o. zgłoszenia o takich naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie Internetowej Interbank Financial Services Sp. z o.o.: http://www.ifsbrokers.pl/proceduray-zglaszania naruszen/zgloszenie-przewodniczacemu/
 3. Informacje o zgłoszeniach naruszeń otrzymanych przez Prezesa Zarządu Interbank Financial Services z o.o. zawierane są w raportach z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem. Prezes Zarządu Interbank Financial Services Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za bieżące funkcjonowanie niniejszych Procedur.
 4. Rada Nadzorcza Interbank Financial Services z o.o., w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, ocenia adekwatność i skuteczność niniejszych Procedur.

 

§ 3

 1. Prezes Zarządu Interbank Financial Services z o.o. po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 może podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami następczymi są w szczególności:
  • a) zwołanie posiedzenia Zarządu;
  • b) wydanie poleceń pracownikom;
  • c) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec pracownika;
  • d) złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej Interbank Financial Services z o.o. po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 może podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami następczymi są w szczególności:
  • a) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej;
  • b) podjęcie działań dyscyplinujących wobec członka Zarządu;
  • c) złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
 3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach naruszeń usuwane są niezwłocznie po zakończeniu wyżej opisanych działań następczych. Interbank Financial Services Sp. z o.o. zapewnia zachowanie poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, w przypadku gdy osoba ta ujawniła swoją tożsamość lub jej tożsamość jest możliwa do ustalenia.
 4. Osoba, której zarzuca się dokonanie naruszenia, powiadamiana jest niezwłocznie o fakcie dokonania zgłoszenia naruszenia oraz o przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia, z zastrzeżeniem zachowania poufności.

§ 4

 1. Pracownicy Interbank Financial Services z o.o. zobowiązani są do zaznajomienia się z niniejszymi Procedurami oraz do podpisania oświadczenia stwierdzającego znajomość, zrozumienie i akceptację ich treści.
 2. Interbank Financial Services z o.o. zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
 3. Interbank Financial Services z o.o. zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie, której zarzuca się dokonanie naruszenia, ochronę danych osobowych zgodną z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


all rights reserved - 2016 - Interbank Financial Services Sp. z o.o. - made by station75.com