Opis Systemu Zarządzania Ryzykiem

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

INTERBANK FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia i skróty należy rozumieć:

 1. INTERBANK – Interbank Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000018077), ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, będąca jednocześnie małym domem maklerskim w rozumieniu Ustawy;
 2. Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. Pracownik – osoba pozostająca z INTERBANK w stosunku pracy;
 4. Instrumenty Finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy, w szczególności obligacje i bony, jak również depozyty, transakcje wymiany walutowej, transakcje OIS i Repo, oraz inne finansowe kontrakty terminowe tj. swapy dotyczące stóp procentowych, swapy walutowe i inne;
 5. Osoba Zaangażowana osoba, o której mowa w art. 2 pkt. 1) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
 6. Usługi Maklerskie – działalność INTERBANK w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych [art. 69 ust. 2 punkt 1) Ustawy] poprzez podejmowanie czynności mających na celu znalezienie podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji/umowy w przedmiocie nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych tj. kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami [art. 74b ust. 1 punkt 2) Ustawy].

§ 2

 1. Niniejszy dokument określa szczegółowe warunki i sposób funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w INTERBANK. Systemu zarządzania ryzykiem w INTERBANK opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przy uwzględnieniu zasobów kadrowych, finansowych, charakteru, skali i złożoności działalności INTERBANK.
 2. Ryzyko, na które jest lub może być narażony INTERBANK w związku z prowadzoną działalnością lub które stwarza lub mógłby stwarzać dla innych ocenia się jako niskie.
 3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem opracowano i wdrożono w INTERBANK wskazane w § 4 strategie, polityki i procedury w zakresie zarządzania ryzykiem, identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli oraz ograniczania ryzyka. Strategie, polityki i procedury w zakresie identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli oraz ograniczania ryzyka podlegają weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian profilu ryzyka działalności prowadzonej przez INTERBANK i do zmian otoczenia zewnętrznego INTERBANK. Weryfikacji dokonuje zarząd INTERBANK, co najmniej raz w roku, w szczególności w przypadku pojawienia się nowych rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii biznesowej i planach działania oraz zmian w otoczeniu zewnętrznym INTERBANK.
 4. Uwzględniając, że INTERBANK nie ma skłonność – nie ma apetytu na ryzyko – do podejmowania ryzyka, w INTERBANK nie opracowano i nie przyjęto jednolitego, odrębnego dokumentu określającego w sposób jakościowo-ilościowy skłonność INTERBANK do podejmowania ryzyka.
 5. Uwzględniając charakter, skalę i złożoność działalności INTERBANK, w INTERBANK nie opracowano i nie przyjęto jednolitego dokumentu określającego zasady przekazywania informacji zarządowi, radzie nadzorczej w zakresie kwestii istotnych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz realizacji strategii, polityk i procedur wskazanych w § 4, jak i ich zmian. Informacje, o których mowa powyżej przekazywane są członkom zarządu i rady nadzorczej INTERBANK przez osobę wskazaną w § 3 ust. 2 poniżej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście. Informacje przekazywane są radzie nadzorczej INTERBANK każdorazowo na jej żądanie.

§ 3

 1. Uwzględniając: a) rozmiar i rodzaj działalności maklerskiej (Usługi Maklerskie) prowadzonej przez INTERBANK oraz b) że jest to właściwe i proporcjonalne w stosunku do charakteru, skali i stopnia złożoności działalności gospodarczej oraz do charakteru i zasięgu usług i działań inwestycyjnych wykonywanych w toku tej działalności przez INTERBANK, nie wyodrębniono w strukturze organizacyjnej INTERBANK jednostki realizującej funkcję zarządzania ryzykiem oraz nie powołano komitetu do spraw ryzyka. 
 2. Zadania w ramach systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz obowiązki nałożone przepisami prawa na jednostkę realizującą funkcję zarządzania ryzykiem, wykonuje członek zarządu INTERBANK niebędący prezesem zarządu INTERBANK.
 3. W związku z działalnością prowadzoną przez INTERBANK (świadczeniem Usług Maklerskich) zidentyfikowano następujące kategorie ryzyk:
  1. operacyjne – ryzyko wystąpienia straty w INTERBANK wynikającej z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych;
  2. płynności – ryzyko niewywiązania się z bieżących zobowiązań w wyniku niedopasowania przepływów finansowych;
  3. prawne – poniesienie strat materialnych i niematerialnych na skutek błędnego lub zbyt późnego opracowania lub uchwalenia regulacji prawnych, niestabilności uregulowań prawnych, zmian w orzecznictwie lub przepisach prawa, błędnego ukształtowania stosunków prawnych czy niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub organów administracji publicznej;
  4. wynikające ze zmian warunków makroekonomicznych – ryzyko negatywnego wpływu cyklu gospodarczego na działalność INTERBANK;
  5. kredytowe. 
 4. INTERBANK prowadzi działalność (Usługi Maklerskie), której zakres i charakter powoduje nieznaczącą możliwość występowania innych kategorii ryzyk poza wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Bieżący nadzór systemu zarządzania ryzykiem, włączając monitorowanie – a) adekwatności i skuteczności stosowanych przez INTERBANK strategii i procedur zarządzania ryzykiem; b) stopnia, w jakim INTERBANK, Pracownicy i Osoby Zaangażowane stosują się do uzgodnień, procesów i mechanizmów wskazanych w § 4; c) adekwatności i skuteczności środków podjętych w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości w tych strategiach, procedurach, uzgodnieniach, procesach i mechanizmach, w tym niezastosowania się Osób Zaangażowanych do takich uzgodnień, procesów i mechanizmów lub nieprzestrzegania takich strategii lub procedur – wykonuje osoba wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 6. System zarządzania ryzykiem podlega regularnej – raz na rok – weryfikacji pod kątem adekwatności i skuteczności, poziomu jego wykorzystania, a także w celu wyeliminowania nieprawidłowości w tym systemie. Weryfikacji systemu zarządzania ryzykiem dokonuje zarząd INTERBANK w ramach audytu wewnętrznego. Zarząd INTERBANK dokonuje identyfikacji ryzyk, oceny uzgodnień, procesów, mechanizmów, zasad i procedur określonych w niniejszym dokumencie oraz analizy w celu ewentualnej identyfikacji występowania w INTERBANK innych rodzajów ryzyk, niż wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu. Identyfikacja ryzyk to czynność mająca na celu określenie, które ryzyka występują w INTERBANK. W wyniku identyfikacji lub weryfikacji, jeżeli zachodzi taka konieczność, dokonywane są stosowne zmiany/uzupełnienia w systemie zarządzania ryzykiem. Dodatkowo, identyfikacji ryzyk dokonuje się w miarę potrzeb, w szczególności w związku ze zmianą zakresu działalności INTERBANK lub zmian w otoczeniu mających wpływ na występowanie ryzyk w INTERBANK.

§ 4

 1. W INTERBANK stosowane są następujące strategie, polityki i procedury w zakresie zarządzania ryzykiem, identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli oraz ograniczania ryzyka: 
  1. W odniesieniu do ryzyka operacyjnego:
   1. Związanego z ryzykiem awarii wewnętrznego systemu IT – centrala telefoniczna INTERBANK jest podłączona do urządzenia podtrzymującego zasilanie UPS. Ponadto, INTERBANK posiada umowę serwisową systemu głosowej komunikacji Netrix,
   2. Związanego z ryzykiem utraty istotnego Pracownika (np. przejście do konkurencji) – Pracowników operacyjnych wiążą z INTERBANK stosowne umowy o zakazie działalności konkurencyjnej. W każdym Dziale pracuje kilku Pracowników (brokerów), którzy wykonują zbliżone zadania. Ponadto, zarząd INTERBANK monitoruje bieżące potrzeby kadrowe INTERBANK. Pracownicy mają prawo zgłaszania wniosków kadrowych,
   3. Związanego z ryzykiem całkowitego zniszczenia biura (np. z powodu ataku terrorystycznego) – przeniesienia biura do innej lokalizacji, 
   4. Związanego z ryzykiem zaprzestania świadczenia usług przez istotnych podwykonawców (Orange Polska S.A., Reuters, Bloomberg) – wykorzystywanie kilku, niezależnych kanałów komunikacji z klientami, 
   5. Związanego z ryzykiem popełnienia błędu przez Pracownika (brokera) – po skojarzeniu transakcji broker niezwłocznie dostarcza dane kojarzonej transakcji w celu wprowadzenia do systemu rejestracji i potwierdzania transakcji, a następnie potwierdzenia transakcji wysyłane są do klientów, którzy mają możliwość sprawdzenia poprawności danych kojarzonej transakcji,
   6. W przypadku awarii kanałów głosowych/dedykowanych linii telefonicznych stosuje się zastępczo internetowe systemy dealingowe i informacyjne Bloomberg oraz Reuters,
   7. Związanego z ryzykiem pożaru, kradzieży i utraty mienia – lokal, w którym świadczone są Usługi Maklerskie znajduje się w chronionym budynku. Ponadto, INTERBANK posiada stosowne ubezpieczenia,
   8. W INTERBANK obowiązuje Polityka Utrzymywania Ciągłości Działalności Gospodarczej określająca plany utrzymania ciągłości działania oraz plany awaryjne,
   9. W INTERBANK obowiązuje Polityka Wynagrodzeń regulująca wynagrodzenia i kwestie kadrowe. 
  2. Ponadto, w zakresie monitorowania i kontroli ryzyka operacyjnego stosuje się następujące procesy: (i) nadzór nad przepływem i uniemożliwieniem wykorzystywania informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, (ii) szkolenie Pracowników w zakresie obowiązujących przepisów, (iii) w przypadku wystąpienia straty – podejmowanie działań mających na celu uniknięcie strat w przyszłości, oraz (iv) nadzór nad przestrzeganiem ogólnych zasad bezpieczeństwa;
  3. W odniesieniu do ryzyka płynności, INTERBANK: (i) Zarządza płynnością finansową w sposób zapewniający regulowanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności, (ii) Identyfikuje oraz mierzy ryzyko płynności sporządzając bieżące zestawienia przepływów pieniężnych oraz luki płynności, (iii) Monitoruje i kontroluje płynność oceniając bieżące przepływy pieniężne oraz lukę płynności, (iv) Ogranicza ryzyko zarządzając na bieżąco ryzykiem płynności. W przypadku ewentualnego stwierdzenia zagrożenia utraty płynności zarząd INTERBANK dokonuje analizy i wyboru dostępnych źródeł płynności, a w przypadku, gdy upłynnione składniki aktywów własnych będą niewystarczające – zwraca się do wspólników z wnioskiem o przekazanie środków płynnych – tytułem pożyczki bądź opłacenia podwyższenia kapitału zakładowego;     
  4. W odniesieniu do ryzyka prawnego, które jest związane ze zmianami w prawie i regulacjach, zgodnością z nimi oraz wykonalnością umów i związaną z nimi odpowiedzialnością oraz zgodnością z prawem działalności prowadzonej przez INTERBANK, zarząd oraz Inspektor Nadzoru prowadzą stały monitoring zmian legislacyjnych i orzeczeń sądowych. Ponadto, w ramach zarządzania ryzykiem prawnym stosuje się podnoszenie wiedzy prawnej Pracowników poprzez szkolenia oraz tworzenie precyzyjnych i adekwatnych wzorców umów/dokumentów. Wszelkie zmiany w prowadzonej działalności/procedurach wewnętrznych wynikające ze zmieniającego się otoczenia prawnego wprowadzane są terminowo;   
  5. W celu realizacji obowiązków zarządzania ryzykiem zmian warunków makroekonomicznych INTERBANK analizuje informacje makroekonomiczne. Wszelkie istotne zmiany warunków makroekonomicznych mogące mieć wpływ na działalność INTERBANK są odnotowywane i poddawane ocenie przez zarząd INTERBANK, który podejmuje odpowiednie do rodzaju i skali ryzyka działania. Biorąc pod uwagę skalę działalności INTERBANK ocenia się, że stopień narażenia na ryzyko zmian warunków makroekonomicznych jest niewielki;
  6. W odniesieniu do ryzyka kredytowego, które jest rozumiane jako możliwość niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużników INTERBANK, zarząd kontroluje dwa główne obszary, w których INTERBANK jest narażona na ryzyko kredytowe: środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym lokaty bankowe oraz należności od odbiorców. Ryzyko kredytowe związane z utrzymywaniem środków pieniężnych/depozytów na rachunkach bankowych jest na bieżąco monitorowane przez zarząd poprzez analizę ratingów kredytowych instytucji finansowych, z którymi INTERBANK współpracuje oraz ograniczenie poziomu koncentracji środków w poszczególnych instytucjach adekwatnie do skali prowadzonej działalności. INTERBANK alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych. Zarząd INTERBANK ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami od obiorców poprzez bieżący monitoring stanu należności, ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych. Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni, długoletni kontrahenci, a dostarczanie usług nowym klientom w większości przypadków dokonywane jest po weryfikacji wypłacalności nowego kontrahenta;
  7. W celu identyfikacji i pomiaru ryzyka stosuje się następujące metody: (i) przeprowadzanie testów i analiz ilościowych i jakościowych, (ii) analiza kapitałów, oraz (iii) system limitów wewnętrznych;
  8. Metody identyfikacji i pomiaru ryzyka poddawane są okresowej ocenie – co sześć miesięcy – w ramach audytu wewnętrznego;
  9. Zgodność działalności INTERBANK z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz ocena ich funkcjonowania jest przedmiotem kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

2. Rada nadzorcza i zarząd INTERBANK regularnie (raz na rok) otrzymują pisemne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem sporządzane przez osobę wskazaną w § 3 ust. 2 powyżej. System zarządzania ryzykiem, w tym strategie, polityki i procedury w zakresie zarządzania ryzykiem, identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli oraz ograniczania ryzyka zatwierdza zarząd INTERBANK.

3. INTERBANK przekazuje radzie nadzorczej pisemne sprawozdania, raporty i istotne informacje dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) z potwierdzeniem dostarczenia. Każdorazowo, po otrzymaniu poczty elektronicznej zawierającej sprawozdania, raporty lub istotne informacje dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem, członkowie rady nadzorczej proszeni są o przekazanie INTERNABANK potwierdzenia otrzymania i zapoznania się z ich treścią. Mechanizm opisany w niniejszy ustępie zapewnia radzie nadzorczej odpowiednie monitorowanie sytuacji oraz aktywny udział w systemie zarządzania ryzykiem. 

4. Proces zaprzestania działalności lub likwidacji INTERBANK zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Proces zaprzestania działalności lub likwidacji INTERBANK zostanie przeprowadzony uwzględniając wymogi i zasoby niezbędne do jego przeprowadzenia. 

5. Pracownicy zobowiązani są do zaznajomienia się z niniejszym dokumentem oraz do podpisania oświadczenia stwierdzającego znajomość, zrozumienie i akceptację jego treści.all rights reserved - 2016 - Interbank Financial Services Sp. z o.o. - made by station75.com